Navigace

Obsah

Komise a výbory

Kulturní komise

 

  • Mgr. Eremiášová Michaela – předseda

  • Mgr. Svobodová Bronislava

  • Mgr. Kňourková Radka

  • Fálová Markéta

  • Andrea Dvořáková

 

Činnost Kulturní  a sportovní komise

 

I.

Úvodní ustanovení

(1) Usnesením zastupitelstva obce byla zřízena Kulturní komise (dále jen komise).

(2) Tímto usnesením se stanovuje náplň činnosti komise a postavení jejich členů.

II.

Náplň činnosti komise

(1) Komise je iniciativním a poradním orgánem starosty obce. Starosta obce může pověřit komisi vedením jednáním s třetími subjekty ve věcech, které spadají do náplně činnosti komise stanovené tímto usnesením.

(2) Komise organizuje kulturní a společenské akce, které jsou financovány nebo dotovány z prostředků obce. Komise dále podává vyjádření ke všem kulturním a společenským akcím konaným v katastrálním území obce a je oprávněna dohlížet na průběh jejich konání.

(3) Komise organizuje vydávání časopisu obce.

(4) Komise spolupracuje a podporuje sportovní a jiné společenské aktivity občanů obce nebo jejich sdružení a podílí se na realizaci sociálních projektů v obci.

(5) Ze své činnosti je komise odpovědna starostovi obce.

III.

Složení komise

(1) Členy komise volí zastupitelstvo obce. Členem komise může být se svým souhlasem zvolen občan obce. Předsedou komise musí být člen zastupitelstva obce, který řídí činnost komise.

(2) Komise rozhoduje prostou většinou hlasů svých členů.

(3) Členství v komisi zaniká na základě odvolání zastupitelstva obce. Člen komise se může vzdát své funkce, které je účinné ke dni doručení tohoto projevu starostovi obce.

IV.

Závěrečná ustanovení

(1) Členové komise mají právo se účastnit jednání zastupitelstva obce a předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání zastupitelstva obce.

(2) Práva a povinnosti členů komise, která nejsou výslovně upravena tímto usnesením, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.