Navigace

Obsah

Komise a výbory

Stavební komise

 

  • Radim Fojtů předseda
  • Vratislav Kunc
  • Miroslav Justián
  • Monika Škrábalová

 

Činnost Stavební komise

 

I.

Úvodní ustanovení

(1) Usnesením zastupitelstva obce byla zřízena Stavební komise (dále jen komise).

(2) Tímto usnesením se stanovuje náplň činnosti komise a postavení jejich členů.

II.

Náplň činnosti komise

(1) Komise je iniciativním a poradním orgánem starosty obce. Starosta obce může pověřit komisi vedením jednáním s třetími subjekty ve věcech, které spadají do náplně činnosti komise stanovené tímto usnesením.

(2) Komise plní úkoly ve věcech investiční činnosti obce. Komise zejména předkládá a projednává rozpočty jednotlivých staveb financovaných z prostředků obce a dohlíží na jejich provádění. Dále komise podává vyjádření ke všem stavebním činnostem probíhajícím v katastrálním území obce.

(3) Do náplně činnosti komise spadá také plnění úkolů ve věcech údržby obecního majetku a řeší otázky dopravní infrastruktury a bezpečnosti v obci.

(4) Ze své činnosti je komise odpovědna starostovi obce.

III.

Složení komise

(1) Členy komise volí zastupitelstvo obce. Členem komise může být se svým souhlasem zvolen občan obce. Předsedou komise musí být člen zastupitelstva obce, který řídí činnost komise.

(2) Komise rozhoduje prostou většinou hlasů svých členů.

(3) Členství v komisi zaniká na základě odvolání zastupitelstva obce. Člen komise se může vzdát své funkce, které je účinné ke dni doručení tohoto projevu starostovi obce.

IV.

Závěrečná ustanovení

(1) Členové komise mají právo se účastnit jednání zastupitelstva obce a předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání zastupitelstva obce.

(2) Práva a povinnosti členů komise, která nejsou výslovně upravena tímto usnesením, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.