Navigace

Obsah

Komise a výbory

Sociální a zdravotní komise

Předseda: MUDr. Jana Pejšová Šilerová

 

 

 

Činnost Sociální a zdravotní komise

 

I.

Úvodní ustanovení

(1) Jmenováním starosty obce byla zřízena Sciální a zdravotní komise (dále jen komise).

(2) Tímto jmenováním se stanovuje náplň činnosti komise a postavení jejich členů.

II.

Náplň činnosti komise

(1) Komise je iniciativním a poradním orgánem starosty obce. Starosta obce může pověřit komisi vedením jednáním s třetími subjekty ve věcech, které spadají do náplně činnosti komise stanovené tímto jmenováním.

(2) Komise navrhuje komplexní program sociálních a zdravotních služeb, spolupracuje s pečovatelskou a ošetřovatelskou službou, pravidelně komunikuje s lékaři, navštěvuje občany obce při příležitosti životních výročí, podílí se na přípravě a průběhu oslav dne seniorů a předvánočních setkání s osamělými občany obce, podílí se na přípravě vítání nových občánků obce, mapuje sociálně ohrožené občany a dává návrhy na poskytnutí pomoci, vyjadřuje se k návrhům na poskytnutí finančních darů v sociální oblasti, vyhledává a zpracovává žádosti o dotace z grantů pro socální účely, monitoruje a jedná o  případných dostupných službách  v obci ( lékař, zubař, služby pro seniory), navrhuje a zpracovává tyto návrhy v případě zkapacitnění MŠ formou rozšíření prostorů MŠ nebo zřízení tzv. dětských skupin a to za pomocí dotací z Evropského sociálního fondu.  

Komise se schází nejméně 1 x za měsíc a předseda komise vypracovává z každého jednání komise zápis, který se zákládá na OÚ Postřižín.

(3) Ze své činnosti je komise odpovědna starostovi obce.

III.

Složení komise

(1) Členy komise jmenuje starosta obce. Členem komise může být se svým souhlasem zvolen občan obce. Předseda komise řídí činnost komise.

(2) Komise rozhoduje prostou většinou hlasů svých členů.

(3) Členství v komisi zaniká na základě vydání odvolání starostou obce. Člen komise se může vzdát své funkce, které je účinné ke dni doručení tohoto projevu starostovi obce.

IV.

Závěrečná ustanovení

(1) Členové komise mají právo se účastnit jednání zastupitelstva obce a předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání zastupitelstva obce.

(2) Práva a povinnosti členů komise, která nejsou výslovně upravena tímto usnesením, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích