Navigace

Obsah

Komise a výbory

Stavební komise

předseda: Bc. Marcel Návojský

člen: Petr Ježek

člen: Mgr. David Hozman

 

 

Činnost Stavební komise

 

I.

Úvodní ustanovení

(1) Jmenováním starosty obce byla zřízena Stavební komise (dále jen komise).

(2) Tímto jmenováním se stanovuje náplň činnosti komise a postavení jejich členů.

II.

Náplň činnosti komise

(1) Komise je iniciativním a poradním orgánem starosty obce. Starosta obce může pověřit komisi vedením jednáním s třetími subjekty ve věcech, které spadají do náplně činnosti komise stanovené tímto usnesením.

(2) Komise připravuje v oblasti stavebních řízení pro starostu obce podklady pro vydání stanoviska ke stavebním záměrům, v nichž je obec účastníkem stavebního a územního řízení, vyjadřuje se k investicím obce z architektonického a stavbě - technického hlediska, podává návrhy na nové stavební záměry v obci a zpracovává vše potřebné pro stavební a územní řízení v případě nově vzniklých stavebních projektů, které se budou v obci realizovat, vyhledává dotace z grantů ČR a EU pro stavební záměry a zpracovává podklady pro podání žádosti o tyto dotace, vyhledává a kontroluje stavební záměry v okolních obcích, kde je obec Postřižín účastníkem stavebního řízení, vypracovává k těmto záměrům podklady pro vydání závzaného stanoviska k těmto stavebním projektům, projednává a hodnotí podněty fyzických a právnických osob k zařazování investičních akcí do rozpočtu obce.

Komise se schází nejméně 1 x za měsíc a předseda komise vypracovává z každého jednání komise zápis, který se zákládá na OÚ Postřižín.

(3) Ze své činnosti je komise odpovědna starostovi obce.

III.

Složení komise

(1) Členy komise jmenuje starosta obce. Členem komise může být se svým souhlasem zvolen občan obce. Předseda komise řídí činnost komise.

(2) Komise rozhoduje prostou většinou hlasů svých členů.

(3) Členství v komisi zaniká na základě vydání odvolání starostou obce. Člen komise se může vzdát své funkce, které je účinné ke dni doručení tohoto projevu starostovi obce.

IV.

Závěrečná ustanovení

(1) Členové komise mají právo se účastnit jednání zastupitelstva obce a předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání zastupitelstva obce.

(2) Práva a povinnosti členů komise, která nejsou výslovně upravena tímto usnesením, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.