Navigace

Obsah

 

Dopravní a bezpečnostní komise

 

Předseda: Jan Elexa

člen: Martin Píše

člen: Ondřej Kňourek

 

 

Činnost Dopravní a bezpečnostní komise

 

I.

Úvodní ustanovení

(1) Jmenováním starosty obce byla zřízena Dopravní a bezpečnostní komise (dále jen komise).

(2) Tímto jmenováním se stanovuje náplň činnosti komise a postavení jejich členů.

II.

Náplň činnosti komise

(1) Komise je iniciativním a poradním orgánem starosty obce. Starosta obce může pověřit komisi vedením jednáním s třetími subjekty ve věcech, které spadají do náplně činnosti komise stanovené tímto jmenováním.

(2) Komise plní úkoly ve věcech dopravních a bezpečnostních v obci. Komise zejména podává návrhy na řeření dopravně bezpečnostních opatření v obci, vypracovává a předkládá návrhy k parkování na komunikacích v místech, kde to zákona zakazuje, hodnotí rozsah a časové rozvržení autobusových spojů ROPID, podává návrhy na změny a úpravy jízdních řádů autobusů ROPID, vyhodnocuje stávající kapacitu parkovacích ploch a předkládá návrhy na rozšíření parkovacích ploch, vyjadřuje se k bodům projednávaným s dopravním inspektorátem Policie ČR a odborem dopravy při MěÚ Kralupy nad Vltavou, podává podněty k činnosti městské policie, hodnotí stávající dopravní značení a úpravy, připravuje návrhy a podklady na změny či doplnění ( dopravní značky, přechody, retardéry, světelná signalizace...)

Komise se schází nejméně 1 x za měsíc a předseda komise vypracovává z každého jednání komise zápis, který se zákládá na OÚ Postřižín.

(3) Ze své činnosti je komise odpovědna starostovi obce.

III.

Složení komise

(1) Členy komise jmenuje starosta obce. Členem komise může být se svým souhlasem zvolen občan obce. Předseda komise řídí činnost komise.

(2) Komise rozhoduje prostou většinou hlasů svých členů.

(3) Členství v komisi zaniká na základě vydání odvolání starostou obce. Člen komise se může vzdát své funkce, které je účinné ke dni doručení tohoto projevu starostovi obce.

IV.

Závěrečná ustanovení

(1) Členové komise mají právo se účastnit jednání zastupitelstva obce a předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání zastupitelstva obce.

(2) Práva a povinnosti členů komise, která nejsou výslovně upravena tímto usnesením, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích