Navigace

Obsah

 

plná moc k převzetí vol. průkazu.pdf (140.21 kB)

xx Při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát

 

žádost o vol. průkaz.pdf (136.55 kB) 

POUČENÍ:

Vzor se použije pro písemnou žádost, která musí být doručena obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. v pátek 1. října 2021 do 16:00 hodin

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. ve čtvrtek 23. září 2021, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!

 

Úřední ověření podpisu voliče provádějí:

  1.  krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, újezdní úřady. Při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva.
  2. držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky
  3. notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.

Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky mohou za provedení správního úkonu podle § 8a odst. 2 a 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požadovat poplatek. Poplatek požadují i notáři.

Úřední záznam – volič se dostavil na obecní úřad a osobně žádá o vydání voličského průkazu