Navigace

Obsah

Víceúčelové hřiště - pravidla


Víceúčelové hřiště

Provozní řád víceúčelového hřiště

Postřižín

Čl. 1

Základní ustanovení

1. Tento provozní řád upravuje práva a povinnosti osob, které se zdržují na víceúčelovém hřišti (dále jen "hřiště") v Postřižíně (dále jen "návštěvníci").

2. Vlastníkem a provozovatelem víceúčelového hřiště je obec Postřižín.

3. Hřiště je určeno k aktivnímu odpočinku široké veřejnosti – provozování míčových her, konání akcí pořádaných místními občanskými sdruženími a spolky.

4. Veškeré aktivity návštěvníků na hřišti jsou provozovány na vlastní nebezpečí.

5. Vstup na hřiště je zdarma.

Čl. 2

Provoz hřiště

1. Provozní doba hřiště je:

duben – říjen 9 – 21 hodin

listopad – březen 9 – 18 hodin

Po dohodě s provozovatelem je možno tuto dobu prodloužit.

2. Hřiště se zamyká.

3. Každý je oprávněn v provozní době požádat osobu pověřenou provozovatelem (dále jen "správce") o zpřístupnění hřiště, nejpozději do 18:00 hodin daného dne, pokud není hřiště na danou dobu rezervováno jiným návštěvníkem. Je-li to možné, správce této žádosti vyhoví.

4. Návštěvníci osobně předávají po skončení aktivity hřiště správci, který zkontroluje jeho stav.

5. Nikdo není oprávněn na hřiště vstupovat, pokud je uzamčeno.

6. Vstup na hřiště je dále zakázán, pokud je plocha poškozena, návštěvníci jsou na zákaz vstupu upozorněni cedulí u vchodu na hřiště, na internetových stránkách obce nebo jinou obvyklou formou.

7. Každý je odpovědný za poškození a znečištění prostoru hřiště.

 

Čl. 3

Rezervace

1. Rezervovat využití hřiště je možné přes e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách obce nebo osobně v úředních hodinách obecního úřadu.

2. Tuto rezervaci je potřeba provést nejpozději do konce kalendářního týdne, který předchází požadovanému termínu rezervace.

3. Délka jedné rezervace je maximálně 2 hodiny.

4. Jedna hodina rezervace je zpoplatněna 50,- Kč. Poplatek je třeba uhradit při převzetí hřiště správci nebo předem v úředních hodinách na obecním úřadě Postřižín.

5. V případě, že rezervace nebude využita a nebude zaplacena, nebude poskytnuta další rezervace

Čl. 4

Údržba a úklid hřiště

1. Základní údržbu a úklid zajišťuje provozovatel hřiště.

2. Úklid hřiště po skončení nahlášení akce konané na hřišti zajišťuje organizátor hned po ukončení akce.

3. V případě zjištění závad jsou návštěvníci povinni kontaktovat provozovatele nebo správce.

Čl. 5

Pravidla chování návštěvníků hřiště

1. Na hřišti platí zákaz jakéhokoliv chování, které by mohlo mít za následek poškození hřiště. Zakázáno je zejména:
- poškozování umístěných zařízení,
- vstupovat se psy a jiným zvířectvem a jejich pobíhání,
- vjezd motorových vozidel a jízda na motorových vozidlech,
- jízda na kole, skateboardu a koloběžce,
- kouření, konzumace alkoholu a jiných omamných a psychotropních látek,
- manipulace s otevřeným ohněm, výbušninami, jedovatými látkami a chemikáliemi,
- odhazování odpadků, zejména skla, žvýkaček a nedopalků,
- vstupu osobám podnapilým,
- stanování,

2. Nápoje je dovoleno konzumovat pouze mimo prostor hřiště.

3. Na hřiště je povolen vstup pouze ve sportovní obuvi.

4. Na hřiště není povolen vstup v botách s podpatkem, tretrách, kopačkách či znečištěné obuvi.

5. Děti do 15 let smějí navštěvovat hřiště pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která je povinna dohlížet na děti po celou dobu návštěvy hřiště.

6. V případě porušení pravidel chování je provozovatel nebo správce oprávněn návštěvníka vykázat ze hřiště.

Čl. 6

Konání akcí na hřišti

1. Na hřišti lze organizovat akce jen se souhlasem provozovatele.

2. Termín akce je nutno nahlásit minimálně 14 dní přede dnem konání akce provozovateli hřiště.

3. Organizátor akce je povinen po ukončení akce do 24 hodin uvést prostor hřiště do původního stavu a předat jej správci hřiště.

Čl. 7

Tísňová a kontaktní telefonní čísla

Městská policie Odolena Voda: 156

Hasiči: 150

Rychlá lékařská pomoc: 155

Policie České republiky: 158 

Provozovatel hřiště: 315 782 960

Správce hřiště: 737 417 297

 

Čl. 8

Závěrečná ustanovení

1. Tento provozní řád byl schválen Zastupitelstvem obce Postřižín na jeho zasedání dne 19. 11. 2015 usnesením č. 12/10/15

 

* čl. 3 rezervace - emailovou rezervaci použijte jen ve výjmečných situacích (např. nefunkční rezervační systém atd.)