Navigace

Obsah

Mateřská škola Postřižín

 

Oficiální stránky MŠ: http://mspostrizin.cz/

9.2.2015 Zahájení provozu MŠ

5.2.2015 Slavnostní otevření MŠ

21. -.22.1.2015 zápis dětí do MŠ pro školní rok 2014/2015

 


Ostatní informace na webových stránkách mateřské školy

19.1.2015 MŠ Postřižín zapsána do Rejstříku škol a školských zařízení

14.1. Žádost vyřízena - 19.1. 2015 bude vydáno Rozhodnutí o zapsání MŠ

29.1. podána Žádost o zápis MŠ do rejstříku škol a školských zařízení na Krajský úřad

5.12. Ohlášení k zápisu do katastru nemovitostí  Z-8270/2014

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberRizeni.aspx

4.12.2014 vydáno kolaudační rozhodnutí, přiděleno číslo popisné 414

5.-30.11. doplňování a odstraňování připomínek dotčených orgánů - hasiči, hygiena, OŽP, stavební úřad

4.11. Zahájeno kolaudační řízení

20.10.2014

Výstavba školky finišuje, předání stavby naplánováno na pátek 24.10.

Kolaudace naplánována na 4.11.

 

 

9.10. Fasáda dokončena - školka svítí novotou

KONTROLNÍ DEN 7.10.2014

Proběhla kontrola výstavby školky. Práce probíhají dle harmonogramu - byla dokončena vsakovací jímka a odlučovač tuků, začínají se obkládat umývárny a WC, malovat stěny. Dokončuje se fasáda, střecha. Příští týden bude probíhat pokládka podlah.

Dále byl diskutován  rozdíly mezi zadávací dokumentací a provedením stavby, za účelem minimalizovat výši víceprací.

Předání stavby investorovi 24.10.2014, kolaudace plánována na 4.11.2014

KONTROLNÍ DEN 30.9.2014

probíhají práce na fasádě, zateplení je před dokončením, natahuje se stěrka. Připravena vsakovací jímka pro dešťovou vodu a lapač tuků.

Interiéry: hotové podlahy, topení, rozvody vody a elektřina, vzduchotechnika pro kuchyň. V příštím týdnu začne s obklady, malování stěn.

Předpokládaný termín dokončení a předání stavby 25.10.

KONTROLNÍ DEN  23.9. 2014

Rozvody jsou hotové, dokončuje se zateplení, začínají práce na podlahách. Odsouhlaseny podlahové krytiny a obklady v kuchyni, záchodech a umývárnách. Odsouhlasena barva fasády.

Předpokládané předání stavby poslední týden v říjnu.

Nutné zajistit geometrické zaměření stavby a žádost o vydání kolaudačního souhladu v co nejkratším termínu - starostka

 

PONDĚLÍ 15.9.2014 - kontrolní den

 

 

 

NAVÁŽENÍ KONTEJNERŮ - PÁTEK 12.9.2014

 

 

Kontrolní den 26.8. : posun skládání modulové sestavy  na 12.9.20114. Firma TOUAX se snažím provést taková opatření, aby tento posun návozu modulů měl co nejmenší dopad do konečného termínu prací.

 

18. 8. 2014

Ředitelka Mateřské školy Postřižín, příspěvková organizace, IČ 71294830, oznamuje, že s okamžitou platností, tj. k datu 18. srpna 2014,   r u š í   vyhlášení o konání zápisu dětí do mateřské školy. Náhradní termín zápisu bude včas oznámen obvyklými způsoby.

Oznámení

18.-24.8. postupné zasypávání a hutnění terénu, rozvod kanalizace, vody a elektřiny po pozemku, příprava izolace proti radonu

11.-16.8. dokončení základů, srovnání terénu ze ztraceného bednění 

5.-11.8. pracuje se na obvodovém základovém pasu, betonují se patky, rovná se terén do potřebných výšek na usazení kontejnerů pomocí ztraceného bednění. Kontejnery budou dodány 3. září

 

Kancelář ředitelky MŠ Postřižín bude po dobu výstavby MŠ na OÚ Postřižín, telefon: 777 725 882, e-mail: ms-postrizin@seznam.cz  

V MŠ Postřižín budou 2 třídy s celkovou kapacitou 48 dětí.

Provoz MŠ bude od 7:00 do 17:00 hod.

 

Evidenční list pro dítě v mateřské škole

Přihláška dítěte k zápisu do mateřské školy

Přihláška ke stravování

 

Na webových stránkách MŠ se pracuje.

Zápis dětí do MŠ - 11. 8. 2014

 

INFORMACE O VÝSTAVBĚ MŠ:

ČERVENEC

30.7. Do funkce ředitelky MŠ byla jmenována 2. v pořadí konkurzní komise p. Petra Rajterová, která do funkce nastoupí k 1.8.2014

Mgr. Váňová podala písemné odstoupení od jmenování ředitelkou školky

22.7. bylo předáno staveniště dodavateli stavby firmě TOUAX s.r.o. Výroba modulů 7 týdnů, předpokládané ukončení výstavby 18.9.2014

15.7.2014 vydáno stavební povolení na výstavbu MŠ Postřižín, doba výstavby dle smlouvy 66 dnů, Stavba

 

Stále nebylo zahájeno stavební řízení, další schůzka 7.7.

 

ČERVEN 2014

Paní starostka neobvolávala žádnou MŠ v okolí kvůli přijímání dětí z Postřižína.

Stavební povolení výstavby není stále vydáno. Průtahy ze strany majitele sousedního pozemku. Ohrožen datum dokončení výstavby a zprovoznění MŠ.

Bude projednáváno na zastupitelstvu 25.6.2014 od 17 hodin.

Konkurzní komise doporučila zřizovateli jako nejvhodnějšího uchazeče na místo paní ředitelky Bc. Helenu Váňovou.

Přijímání dětí je plně v kompetenci ředitelky příslušné MŠ, do procesu přijímání dětí nemá právo zasahovat ani zřizovatel. Proti rozhodnutí paní ředitelky se lze odvolat ke Krajsému úřadu Středočeského kraje. Kritéria pro výběr dětí si určuje ředitelka školy a zřizovateli je dává pouze na vědomí. Protože ombutsman rozhodl, že nemohou být kritéria diskriminační - je jediným kritériem věk u předškolních dětí, u ostatních věk a bydliště.

Usnesení ZO z 25.6.2014

Zastupitelstvo obce Postřižín doporučuje paní Bc. Váňovou jako vhodnou kandidátku na pozici ředitelky MŠ Postřižín.

(PRO: 4, PROTI: 1(p. Volhejn), ZDRŽEL SE: 2 (p. Krykorka, pí. Majerová) Usnesení nebylo schváleno.


DUBEN 2014

Na návrh předsedy Komise pro školství a sport, zastupitelstvo obce rozhodlo, že nebude z prostředků obce hradit finanční požadavky obcí, které zřizují MŠ. Náklady na provoz MŠ je hrazen přímo ze státního rozpočtu a zákon již neukládá obcím, aby za své žáky platili zřizovateli MŠ.


BŘEZEN 2014

- výběrové řízení na dodavatele vyhrála firma TOUAX s.r.o. - modulové stavby

- nyní probíhá schvalování projektové dokumentace (PD), specifikace modulů podle PD a výběr fasádního zateplovacího systému

- byl vyhlášen konkurz na ředitele/ku školky - do 26.5.2014 je možné odevzdat přihlášky, více informací na úřední desce, poté proběhne výběr konkurzní komisí

Do konkurzu se přihlásilo 8 uchazečů, 2 muži, 6 žen. 29.6. konkurzní komise ověří odbornou způsobilost uchazečů. Uchazeči, ketří splní požadavky, budou doporučenou zásilkou s dodejkou pozváni k řízenému rozhovoru (cca v polovině června)

Vyhl.č.54/2005 Sb.

 

- nástup ředitele/ky MŠ je plánován na 1.8.2014

- obsazení pracovních míst proběhne na základě výběrového řízení ředitelem/lkou MŠ

- zápis do MŠ - je dle zákona v kompetenci ředitele/lky MŠ, musí být v souladu se zákonem vyhlášen a vyhodnocen

předpokladaný termín zápisu cca polovina srpna.

 

Fotogalerie