Navigace

Obsah

 

plná moc k převzetí vol. průkazu.pdf (140.21 kB)

xx Při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva.

Voličský průkaz opravňuje voliče k hlasování v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát

 

žádost o vol. průkaz.pdf (136.55 kB) 

POUČENÍ:

Vzor se použije pro písemnou žádost, která musí být doručena obecnímu úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. v pátek 1. října 2021 do 16:00 hodin

  • v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
  • v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky voliče; vzhledem k tomu, že jde o datovou schránku voliče, podpis se úředně neověřuje.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. ve čtvrtek 23. září 2021, předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát!

 

Úřední ověření podpisu voliče provádějí:

  1.  krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, újezdní úřady. Při ověření podpisu u správních úřadů lze využít osvobození od správního poplatku podle ustanovení § 8 odst. 2 písm. f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jež stanoví, že od poplatků jsou osvobozeny úkony pro účely využití volebního práva.
  2. držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky
  3. notáři na základě zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti.

Držitel poštovní licence a Hospodářská komora České republiky mohou za provedení správního úkonu podle § 8a odst. 2 a 3 zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, požadovat poplatek. Poplatek požadují i notáři.

Úřední záznam – volič se dostavil na obecní úřad a osobně žádá o vydání voličského průkazu