Navigace

Obsah

Komise a výbory

Kulturní a sportovní komise

 

Předseda: Jan Pejša

člen: Miroslav Vároš

člen: Jan Mojžíš

člen: Zdeněk Tyller

člen: Leoš Koudleka

člen:  Ivana Portlová

člen: Monika Bdínková

člen: Kateřina Nováková

 

 

Činnost Kulturní  a sportovní komise

 

I.

Úvodní ustanovení

(1) Jmenováním starosty obce byla zřízena Kulturní a sportovní  komise (dále jen komise).

(2) Tímto jmenováním se stanovuje náplň činnosti komise a postavení jejich členů.

II.

Náplň činnosti komise

(1) Komise je iniciativním a poradním orgánem starosty obce. Starosta obce může pověřit komisi vedením jednáním s třetími subjekty ve věcech, které spadají do náplně činnosti komise stanovené tímto jmenováním.

(2) Komise organizuje kulturní , společenské a sportovní akce, které jsou financovány nebo dotovány z prostředků obce.Komise dálepodává vyjádření ke všem kulturním, společenským a sportovním akcím konaným v katastrálním území obce a je oprávněna dohlížet na průběh jejich konání.

Komise se schází nejméně 1 x za měsíc a předseda komise vypracovává z každého jednání komise zápis, který se zákládá na OÚ Postřižín.

(3) Komise organizuje vydávání časopisu obce.

(4) Komise spolupracuje a podporuje sportovní a jiné společenské aktivity občanů obce nebo jejich sdružení.

(5) Ze své činnosti je komise odpovědna starostovi obce.

III.

Složení komise

(1) Členy komise jmenuje starosta obce. Členem komise může být se svým souhlasem zvolen občan obce. Předseda komise  řídí činnost komise.

(2) Komise rozhoduje prostou většinou hlasů svých členů.

(3) Členství v komisi zaniká na základě vydání odvolání starostou obce. Člen komise se může vzdát své funkce, které je účinné ke dni doručení tohoto projevu starostovi obce.

IV.

Závěrečná ustanovení

(1) Členové komise mají právo se účastnit jednání zastupitelstva obce a předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání zastupitelstva obce.

(2) Práva a povinnosti členů komise, která nejsou výslovně upravena tímto usnesením, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.